Přijímací řízení

Základní informace o čtyřletém studiu

 • Kód studijního oboru je 79-41-K/41 Gymnázium. Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat dvě třídy po 30 žácích.
 • Pro školní rok 2023/2024 podalo přihlášku ke studiu 167 uchazečů.

Přihláška ke studiu

 • Přihlášku ke studiu pro školní rok 2023/2024 poskytne uchazeči jeho základní škola s již vytištěnými osobními údaji a klasifikací, na přihlášce by měl být QR kód.
 • Pokud by z nějakého důvodu nebylo možné získat přihlášku na základní škole, je možné ji stáhnout na stránkách ministerstva školství.
 • Přihlášku podávejte pouze na formuláři platném pro příslušný školní rok.
 • V případě tisku elektronické verze je třeba přihlášku vytisknout oboustranně na jeden list papíru. Pokud budete tisknout každou stranu na samostatný list, je nutné potvrzení základní školy na oba listy.
 • V případě, že podáváte přihlášku na dvě školy, je nutné, aby pořadí škol na obou přihláškách bylo stejné.
 • Přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem i uchazečem.
 • Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.
 • Přihlášku je nutné podat do 1. 3. 2023.
 • Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy nebo zaslat do datové schránky školy pngyipg (pouze z osobní schránky zákonného zástupce uchazeče, datovou schránku právnické osoby nelze použít) nebo lze přihlášku podat osobně na ředitelství školy v úředních hodinách, které k tomu budou v únoru vypsány (doporučujeme).

Kritéria pro přijetí

 • Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, a souvisejícími předpisy.
 • Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. Při přijímacím řízení zohledňujeme vysvědčení za obě pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. K takto získaným bodům může uchazeč získat bonusové body za doložené úspěchy ve vědomostních soutěžích (olympiádách).
 • Pod následujícími odkazy najdete podrobná kritéria pro přijetí pro prvnídruhé a třetí kolo přijímacího řízení.

Termíny pro přijímací řízení

 • 1. kolo čtyřleté studium: 13. 4. a 14. 4. 2023
 • 1. náhradní termín: 10. 5. 2023
 • 2. náhradní termín: 11. 5. 2023

Příprava k přijímacím zkouškám

 • Škola přípravné kurzy k přijímacím zkouškám neorganizuje, ale pronajímá učebny společnosti Zkoušky nanečisto s.r.o., která tyto přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ pořádá. Více najdete tady.