Matematika

Matematika na nižším gymnáziu navazuje na výuku matematiky na prvním stupni ZŠ. Při výuce klademe důraz na dobré porozumění pojmůma logickým souvislostem, na bezpečné zvládnutí početních operací a jednoduchých geometrických konstrukcí.

Na vyšším gymnáziu je kladen důraz především na abstraktní a analytické myšlení, v geometrii pak na rozvoj geometrického vidění a prostorové představivosti. Studenti se přitom naučí chápat vzájemné vztahy a vazby mezi okruhy učiva a následně aplikovat matematické poznatky v dalších vzdělávacích oblastech a v reálných situacích.

Aspekty výuky

math.png

V předmaturitním a maturitním ročníku si studenti mohou zvolit seminář resp. cvičení z matematiky. Tyto volitelné předměty umožňují rozšíření a systematizaci učiva matematiky s ohledem na přípravu k maturitě a přijímací zkoušky na VŠ.

Účastníme se mnoha matematických soutěží – Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokan, kde naši studenti každoročně dosahují velmi dobrých výsledků nejen v obvodních a krajských kolech, ale i v kole celorepublikovém. V roce 2016 to byli Jakub Löwit a Jakub Matěna, J. Löwit se pak v červenci 2016 zúčastnil Mezinárodní matematické olympiády v Hongkongu, kde se umístil na 379. místě z 602 účastníků.