Informatika a výpočetní technika

V hodinách informatiky se studenti se seznamují s přenosem, uchováním a zpracováním informací, s možnostmi komunikace a prezentací výsledků vlastní práce. Prostřednictvím praktických cvičení si dále rozvíjí algoritmické myšlení a jsou vedeni k systematickému přístupu při řešení problémů.

Aspekty výuky

it.jpg

Pro výuku informatiky jsou studentům k dispozici dvě učebny, které jsou vybaveny 17 počítači s LCD monitory. Jedna učebna slouží výhradně pro výuku, druhá učebna je součástí školní knihovny a studenti ji mohou využívat po vyučování jako studovnu.

Výuka informatiky probíhá s jednohodinovou dotací od primy do oktávy, ve 3. a 4. ročníku (septimě a oktávě) jsou pro zájemce o další studium nabízeny programovací semináře.

V povinných hodinách IVT je výuka zaměřena především na praktickou stránku. Studenti pracují s aplikačními programy a vytváří samostatně i ve skupinách práce většího rozsahu (referáty, časopisy, tabulky, webové stránky, databáze, apod.). Hodinová dotace v jednotlivých třídách a ročnících je dána odpovídajícím učebním plánem.