Anglický jazyk

Výuka angličtiny na našem gymnáziu systematicky připravuje studenty ke společné i profilové části státní maturitní zkoušky z AJ, případně k mezinárodním jazykovým zkouškám.

Aspekty výuky

ucebna_aj.jpg

Pro výuku angličtiny jsou vyhrazeny čtyři jazykové učebny v prvním patře gymnázia. Od začátku studia jsou všechny třídy rozděleny na dvě skupiny po cca 15 žácích. Žáci prim osmiletého gymnázia začínají studium na úrovni A2. Studenti prvních ročníků čtyřletého gymnázia na základě rozřazovacího testu začínají na úrovni B1 resp. B1+.

Týdenní hodinová dotace: 5 VH (prima), 3 VH (2.–7. ročník), 4 VH (maturitní ročník)

Pracujeme s učebnicemi Project, Face2Face, Gold First a s časopisy R&R, Gate, Bridge. Uvedené materiály v souladu s RVP vhodně doplňují probíranou látku a rozšiřují kulturní povědomí o anglicky mluvících zemích.

Studenti předmaturitního a maturitního ročníku si mohou v rámci volitelných seminářů zvolit ty, které probíhají v angličtině, a které se zaměřují na profilovou zkoušku státní maturity z AJ, a/nebo literární seminář britské a americké literatury.

Studenti kvart a prvního ročníku čtyřletého gymnázia mají každoročně možnost absolvovat poznávací zájezd do Velké Británie, dále se účastní mezinárodních projektů Erasmus a Edison, a mohou navštěvovat odpolední konverzační kurz s rodilou mluvčí.

Žáci a studenti GCL se každoročně účastní obvodních kol olympiády z AJ, kde se pravidelně umisťují na předních místech.